Om SamPro

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Introduksjon > Generelt om SamPro >

Om SamPro

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hva er SamPro

SamPro er utviklet som et elektronisk verktøy for å lette samarbeidet rundt individuelle planer (IP), individuelle opplæringsplaner (IOP) induviduelle utviklingsplaner (IUP) eller Stafettlogg. Når en lager ny plan kan en velge om det skal være en IP, IOP, IUP, eller stafettlogg.  Verktøyet er utviklet av Visma Unique i samarbeid med flere fagmiljø og brukergrupper.  Helse Midt-Norge RHF har vært en sentral premissleverandør i utviklingsarbeidet.
Verktøyet er både en kommunikasjonsplattform og et elektronisk møtested for alle som er involvert i arbeidet med individuelle planer eller individuelle opplæringsplaner; overordnet, sektorovergripende - på tvers av faggrenser og forvaltningsnivå.
SamPro tilbyr sikker tilgang til planene via Web og via Norsk Helsenett.
SamPro er ikke et fag- eller journalsystem, og er heller ikke ment til å fange opp fagspesifikke planer som naturlig hører hjemme i fagsystemene. Det innholder imidlertid en funksjon for opplasting av PDF-filer.
Det er den enkelte kommune som anskaffer og er ansvarlig for bruken av SamPro. Visma drifter løsningen på kommunens vegne. Dette ansvaret reguleres gjennom en  databehandleravtale mellom kommunen og Visma.
Pr. mai 2018 er det over 200 kommuner som bruker SamPro.

Organisering av SamPro-arbeidet i den enkelte kommune

Hver kommune som tar i bruk SamPro vil oppnevne en eller flere lokale administratorer. Deres fremste oppgave er å sørge for at SamPro brukes i tråd med gjeldende forskrifter og avtaleverk (blir gjennomgått i forbindelse med oppstart).  Lokal administrator legger også inn i SamPro de personer som skal har rollen koordinator.

Koordinatorene vil vanligvis ha rettigheter til å opprette nye planer og knytte til plandeltakere.  Arbeidet rundt den enkelte plan vil gjerne foregå i det som kalles ansvarsgrupper.  Koordinatorene utfører sitt arbeid i nært samarbeid med den planen gjelder; planeier.